Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

FORMULARZ KREDYTOWY - POŻYCZKI BEZ BIK

Witam Cię serdecznie.
Poniższy formularz pozwoli na ocenę zdolności kredytowej oraz pomoże w sporządzeniu wstępnej decyzji, dotyczącej udzielenia pożyczki, którą otrzymasz w ciągu 10 minut od momentu poprawnego wypełnienia formularza.
Twoje dane są całkowicie bezpieczne.
* 1. Nazwisko
* 2. Imię
* 3. PESEL
* 4. Nazwisko panieńskie
* 5. Imię ojca
* 6. Imię matki
* 7. Adres zameldowania
miasto. ulica, numer domu, kod pocztowy
* 8. Miejsce urodzenia
* 9. Seria i numer dowodu osobistego:
* 10. Dowód wydany przez:
11. Data wydania dowodu osobistego
Wybierz datę--
* 12. Adres e-mail
* 13. Numer telefonu komórkowego
14. Telefon stacjonarny
* 15. Źródło dochodów
* 16. Miesięczny dochód netto
* 17. Okres na jaki jest podpisana umowa lub do kiedy będzie wypłacane świadczenie:
18. Jeśli umowa jest na czas określony, do kiedy obowiązuje?
Wybierz datę--
19. Od kiedy są uzyskiwane dochody:
Wybierz datę--
* 20. Dodatkowe źródło dochodów
21. W wypadku dodatkowego żródła dochodów, proszę podać szczegóły
* 22. Stan cywilny
Panna/kawaler
Mężatka/żonaty
Wdowa/wdowiec
* 23. Wykształcenie
* 24. Status zajmowanego lokalu
25. Od kiedy zamieszkanie?
Podaj datę--
* 26. Czy klient posiada małoletnie dziecko:
Tak
Nie
* 27. Liczba osób na utrzymaniu
* 28. Czy posiadasz aktualnie inne zobowiązania kredytowe?
* 29. Windykacja, zajęcia komornicze, egzekucje, bankructwa:
* 30. Czy posiadasz samochód?
* 31. Telefon komórkowy
* 32. Kwota wydatków na telefon
* 33. Internet - czy są zaległości?
* 34. Miesięczna opłata za internet
* 35. Czy dochody są przekazywane na konto bankowe:
* 36. Numer rachunku bankowego klienta:
* 37. Nazwa banku Klienta
* 38. Wnioskowana kwota kredytu
Maksymalna kwota to 10000 zł
* 39. Dzień spłaty raty
Oświadczam, że:

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. O udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz 530) w związku z art. 105 ust. 4a, 4a1, 4a2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002, Nr 72, poz 665z późn. zm.) upoważniam, TAKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j., ul. Braniborska 58-68, 53-680 Wrocław, do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. Z siedzibą z Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77 ("BIG InfoMonitor") o ujawnienie informacji Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich, danych dotyczących mojego wymagalnego zadlużenia wobec banów lub intytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekaczającego 200 zotych( dwieście złotych) nub braku danych i takim zadłużeniu.

Wyrażam zgodę aby dla dokonania oceny zdolności kredytowej Pożyczkodawca – TAKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. wystąpił do firmy wundykacyjnej ULTIMO S.A., jako przetwarzającej dane osobowe w imieniu i na rzecz innych wierzycieli- administratorów danych, o udostępnienie informacji o moich ewentualnych zobawiązaniach finansowych wobec tych wierzycieli (Ultimo NS FIZ, Ultimo Investment(Luxembourg)S.A.)

Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest TAKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. z siedzibą we Wrocławiu ul. Braniborska 58-68, 53-680 Wrocław.

Zostałem poinformowany, że prztwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a także o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, prawie zadawania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze wzgldu na szczególną sytuację, a także prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania dla celów marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.

Zostałęm poinformowany o możliwości przekazywania przez administratora danych – TAKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. moich danych osobowych oraz informacji o zobowiązaniach powstałych lub mogących powstać z tytułu wnioskowanej pożyczki, pośrednikowi kredtywoemu oraz innym podmiotom, które które na rzecz TAKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. wykonującą czynności faktycznie i/lub prawne związane z zawarciem i wykonaniem umowy pożyczki.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TAKTO Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością sp. j. oraz spółki z nią powiązanych propozycji zawarcia umowy oraz informacji handlowych drogą elektroniczną lub pod ny telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TAKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j. oraz udostępnienie podmiotom powiązanym z TAKTO moich danych osobowych i informacji zawartych w Umowie Pożyczki w celu oceny zdolności kredytowej, w tym po wygaśnięciu zobowiązań wynikających z tej Umowy lub w przypadku niedojścia Umowy do skutku.*


Wyrażam zgodę na pozyskanie przez TAKTO Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. oraz Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. informacji
* 40. Wyrażam zgodę
* 41. Dane Pracodawcy
Nazwa, adres, NIP. REGON


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .